Ses Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kanunlar

Ses Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kanunlar, ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.


1) Ses Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kanunlar

TS 2381 (05.04.1976): Konutlarda Ses Yalıtımının Değerlendirilmesi 01 Temmuz 2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 2002/49”  23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “ Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”   23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Titreşim Yönetmeliği” 11 Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”

11 Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların işyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 07 Nisan 2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”

2) Çalışmaları Devam Eden Mevzuat Ve Standartlar

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca “Türkiye Cumhuriyeti için Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Projesi” kapsamında yer alan Avrupa Birliği Müktesebatında gürültü konusundaki direktiflerin Türk Çevre Mevzuatına uyumlaştırılması sürecinde, 1986 yılında yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği iptal edilerek “Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik gürültü ile mücadelede önemli bir enstrüman olsa da yönetmeliğin gürültü haritaları gibi gereksinim duyduğu diğer araçlar henüz hazırlanmamıştır.

Gürültü haritalarının oluşturulması çalışmaları sürmektedir.

3) AB İle Uyumluluk

AB’de oluşturulan ses yalıtımı ile ilgili ölçüm prosedürlerine ait standartların bir bölümü TSE tarafından birebir tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanmıştır. Bu nedenle ölçüm standartlarının kısmen AB ile uyumlu oldukları söylenebilir. TSE’nin uyumlaştırılmayan diğer ölçüm standartları ile ilgili çalışmaları sürüyor.

4) Standart Eksikliği

Test, işaretleme ve etiketleme prosedürleri de dâhil olmak üzere ses yalıtım malzemelerinin karakteristik bilgilerinin tarif edildiği ses yalıtım malzemelerine dair bir Avrupa standardı bulunmuyor. Ses yalıtım malzemelerine yönelik Avrupa standartlarının oluşturulmasının ardından, bu standartlar TSE tarafından uyumlaştırılacaktır. Buna karşılık AB‘de çalışmaları tamamlanarak yayımlanan ve yapı elemanlarının akustik performanslarının hesaplanmasına dair yaklaşımlar getiren EN 12354 – 1,2,3,4,5 ve 6 standart serisinin ivedilikle uyumlaştırılması gerekiyor. Ülkemizde yapı malzemelerinin akustik ve ses geçiş performanslarının hesaplanmasına dair tasarımcıların kullandıkları ortak bir hesaplama prosedürü bulunmuyor. Akustik ve ses yalıtımı detaylarının tasarım aşamasında çözülmesi gerektiğinden ortak bir hesaplama prosedürünün bulunmaması büyük bir eksikliktir